ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ

ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ WordPress.org ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ, ਸਹਿਯੋਗ ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਥੀਮਾਂ ਤੇ ਪਲੱਗਇਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।